Felhívás

Felhívjuk a figyelmet!

Zalaerdő Zrt. felhívása

Címkék: 

A Zalaerdő Zrt. felhívja a lakosságot, hogy az 1996. évi LIV. tv. - Erdőtörvény- 82.§ (2) bekezdése szerint az erdőkezelő által megbízottak, illetve a vadászati jogot gyakorlók kivételével csak a mellékelt térképen kijelölt utakon szabad kerékpározni, motorral illetőleg gépjárművel közlekedni. Az utakról letérni csak gyalog megengedett. Lovagolni csak külön megállapodás alapján kijelölt úton szabad. Quad használat az erdőterület egészén megtiltjuk.

Szomszédos erdőgazdálkodó és mezőgazdasági vállalkozó részére előzetes megegyezés esetén egyéb utak kijelölésétől nem zárkóznak el. A tilalom megszegői a 218/1999. (XII.28) Korm.sz.rendelet 112.§ (2) bekezdésében meghatározott "erdőrendészeti szabálysértést" valósítják meg, mely 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Átszervezés az Önkormányzatnál

Címkék: 

Telefonszámok változása:
Felhívjuk a község lakosságának figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatalban átszervezés miatt az ügyintézők telefonszámai illetve mellékei megváltoztak. Ezekről részletesen tájékozódhat a Szervezeti felépítés menüpont alatt.

Statisztikai összeírás:
Az Önkormányzat hatékonyabb és rugalmasabb működése érdekében a hivatal portáján statisztikai összeírás történik az oda látogató lakosok számáról. Kérjük türelmüket ezzel kapcsolatban.

Tájékoztatás munkarendről

Címkék: 

Tájékoztatjuk Zalakomár Község Lakosságát, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul:

* 2008. április 26. (szombat) munkanap (pénteki munkarend) ügyfélfogadás: 8. 00 – 12. 00 óráig.
* 2008. május 2. napja (péntek) heti pihenőnap az ügyfélfogadás szünetel.

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE!


Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:
1. Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7., 5. lakás
Alapterület: 44,58 m2
Helyiségek: konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...részletek itt

Óvodai beíratás

Címkék: 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beíratás a 2008-2009 tanévre 2008. március 31-től április 4-ig lesz az óvodában reggel 8 órától 16 óráig.

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, azaz 2009. május 31-ig betölti az 5. életévét és még nem jár óvodába. Felvételire jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2008 október 1-ig betölti a 3. életévét.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy október 1. után született gyermekeket a felvétel céljából szíveskedjenek előjegyeztetni. Az előző évben beíratott, de helyhiány miatt elutasított gyermekek óvodai felvételi igényét kérjük jelezzék az óvoda vezetőjénél. Jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata és a TAJ száma. Szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája.

Népszavazás - tudnivalók

Címkék: 

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazáshoz elkészült a névjegyzék.

A névjegyzék 2008. február 20.-tól 2008. február 27.-én 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 10 sz. irodájában, ügyfélfogadási idő alatt.

A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe történő felvétel miatt – a közszemlére tétel időtartama alatt – a jegyzőnél emelhető kifogás.

A lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2008. március 7.-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. március 4.-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Igazolást legkésőbb 2008. március 7.-én 16 óráig lehet kiadni. Amennyiben a választópolgár mégsem kíván a lakóhelyétől eltérő településen szavazni, 2008. március 6.-án 16 óráig egy alkalommal kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől a névjegyzékbe való visszavételét. A Helyi Választási Iroda vezetője - a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg – visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.

A módosított névjegyzék 2008. március 7.-én 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 10 sz. irodájában.

A mozgásukban gátolt választópolgárok kizárólag írásban kérhetik a mozgóurnával történő szavazást. Az írásbeli kérelmet a szavazás napja előtt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, a szavazás napján az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni!

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE!


Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:
1. Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7., 5. lakás
Alapterület: 44,58 m2
Helyiségek: konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...részletek itt

Felhívás Őstermelőknek!

Címkék: 

Pusztainé Fodor Ágnes falugazdász felhívja minden őstermelő figyelmét, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2008-ban adategyeztetést folytat az őstermelőkkel. Az adategyeztetés az igazolvány érvényesítésekor történik. Az érvényesítéskor az adószámot is kérjük.
Amennyiben Ön az igazolványát már érvényesítette, de az adategyeztetés nem történt meg illetve adószámát még nem mutatta be, kérjük pótlólag megtenni. Az adószám 2008. január 1-től kötelező! Igényelhető az APEH 08T101-es nyomtatványon. Ha őstermelői tevékenységét nem kívánja folytatni az igazolványt bevonásra le kell adni.
Kérem a fentiek figyelembevételét és lehetőség szerint az ügyintézés során a személyes megjelenést!

Pusztainé Fodor Ágnes
(30)2777-914

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE!


Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:
1. Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7., 5. lakás
Alapterület: 44,58 m2
Helyiségek: konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...

Fizetendő lakbér mértéke: 6687 Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei:
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.

A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.
Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
2. a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
3. a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
4. a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.

A pályázat mellékletét képezi:
1. a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
2. munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban
A pályázat benyújtási határideje: 2008. február 15. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának a határideje: 2008. február 26.
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.
A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:
- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )

A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Pályázati felhívás - parlagfű írtására

Címkék: 

Zalakomár Község jegyzője, mint megbízó a 2005. évi XXXVIII törvény 3 §.-a alapján pályázatot ír ki a 2008. Évben a jegyző hatáskörébe utalt parlagfű elleni közérdekű védekezés elvégzésére.

A pályázaton nyertes pályázó köteles a közérdekű védekezési munkákat 2008. július 1. napjától 2008. november 1. napjáig tartó időszakban elvégezni, a megbízó által kiadott közérdekű védekezést elrendelő határozat alapján a megadott időpontig. Megbízó a hibás teljesítés esetén kötbért köt ki.

A pályázatokat a vállalkozók 2008. február 29-én 12:00 óráig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba, ügyfélfogadási időben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
* pályázó megnevezése
* pályázó címe, székhelye, elérhetősége
* pályázó bejegyzésekről szóló okirat másolat(vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés)
* a 2008. évre vonatkozó vállalkozói díj nagyságát (Ft/m2)

A pályázat eredményéről minden pályázatot benyújtót írásban tájékoztatunk, a nyertes pályázóval szerződést kötünk.
A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak a pályázók.

Komplex gazdálkodói információs szolgálatát

Címkék: 

A Magyar Agrárkamara az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elindítja "Komplex gazdálkodói információs szolgálatát". Az ügyfélszolgálati tanácsadók feladata a gazdálkodók tájékoztatása, elsősorban az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében folyamatosan meghirdetésre kerülő támogatási lehetőségekről, a támogatások igénylésének módjáról, a szükséges nyomtatványokkal történő ellátásáról, valamint egyéb, a mezőgazdasági termeléssel öszefüggő ismeretekről.
Zalakomár település gazdálkodóit Szabó Lilla tanácsadó segíti.
Területi irodájának címe: Nagykanizsa, Miklósfa u. 70
Ügyfélszolgálat időpontja: kedd, csütörtök 8.00-16.30
Tanácsadó elérhetőségei: telefon: (20)341-1715, e-mail: szabo.lilla@agrarkamara.hu

Pályázati felhívás - lakás bérbevételére

Címkék: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE!


Zalakomár Község Önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő bérbevételére:
1. Cím: Zalakomár, Hunyadi u. 7., 5. lakás
Alapterület: 44,58 m2
Helyiségek: konyha-étkező, kamra, fürdő, közlekedő, WC, szoba
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás konvektoros fűtéssel, beköltözhető, jó állapotban...

Fizetendő lakbér mértéke: 6687 Ft/hó
A bérbeadás időtartama: max. 3. év
Lakásba beköltözhető személyek száma: max. 4 fő
A lakás megtekinthető: munkanapokon 08-12 óráig
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, a bérlőt terheli a közüzemi szolgáltatókkal ( EON, KÖGÁZ, Víz – és Csatornamű Vállalat ) a szerződés megkötése.

A bérbevétel általános feltételei:
Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik.

A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.
Szociális helyzet alapján bérlakásra az a személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:
1. a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezik
Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti szerződés a határozott idejű munkaviszony megszűnéséig köthető.
2. a pályázó házastársa ( élettársa ), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében nincs másik beköltözhető lakása és
3. a pályázó, valamint az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, továbbá
4. a pályázó, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja.

A pályázat mellékletét képezi:
1. a pályázó, valamint együttköltöző közeli hozzátartozója jövedelem- és vagyonnyilatkozata
2. munkáltatói keresetigazolás

A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban
A pályázat benyújtási határideje: 2008. január 18. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának a határideje: 2008. január 29.
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.
A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek:
- több gyereket nevel
- fiatal házas ( 35 év alatt )
- büntetlen előéletű
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el
- köztartozása nincs
- előtakarékossági programban részt vesz
- több éve zalakomári lakos ( min. 3 év )
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal rendelkezik ( vagy munkaviszonnyal rendelkezett )

A bérlő személyéről a Képviselő-testület dönt.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Felhívás csatornájára