Felhívás

Felhívjuk a figyelmet!

Házszámozás

Címkék: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2011. június 1-én életbe lépett Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2011. sz. rendelete az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről.

A rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében "Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A házszámtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége."

Ez alapján megkérjük az ingatlanok tulajdonosait, lakóit, hogy az esetlegesen hiányzó házszámokat szíveskedjenek pótolni. A ingatlanok házszámozása most azért is különösen fontos, mert 2011 évben a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálást tart.

Képviselő-testületi ülés - 2010.október 12

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepélyes ülése élőben közvetítésre kerül a Képújság csatornáján és itt az interneten 2010. október 12.- én (kedd) 17 órakor.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

2.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület képviselőinek valamint a
polgármester eskütétele

3.)A polgármester programjának ismertetése

4.)A polgármester illetményének megállapítása

5.)Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

6.)Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele

7.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület Bizottságainak megválasztása

8.)Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

9.)Egyéb, aktuális ügyek

a.)A képviselői keretről és a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelettervezet megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Weller- Jakus Tamás, jegyző

b.)Zalakomári Művelődési Ház vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása- zárt ülés keretében
Előterjesztő: Varga Miklós, polgármester

Bursa ösztöndíjpályázat

Címkék: 

Értesítjük az érdekelteket, hogy Zalakomár Község Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. A pályázatokat 2010. október 29-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás és formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal em. 10. sz. helyiségében kérhető.

A pályázati kiírás és a pályázati űrlap letölthető:

Pályázati kiírás ("A" típus)
Pályázati kiírás ("B" típus)
Ajánlott pályázati ûrlap ("A" típus)
Ajánlott pályázati ûrlap ("B" típus)

További információk az Oktatási Minisztérium honlapján.

Tankönyvtámogatás igénylése

Címkék: 

Értesítjük az érdekelt szülőket, hogy tankönyvvásárlási támogatásban részesíti a Zalakomár közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket, akik sajátos nevelési igényű nevelési oktatási intézmény tanulói, középiskolában, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A tankönyvvásárlási támogatás biztosításához iskolalátogatási bizonyítvány szükséges. A kérelmeket 2010. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 2. számú helyiségében.

Képviselő-testületi ülés 2010. április 27. kedd

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülése 2010. április 27-én, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1.) Zalakomár község Önkormányzata és szervei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása

2.) Beszámoló Zalakomár község Önkormányzata adóhatósága 2009. évi feladatainak ellátásáról

3.) Zalakomár község Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása

4.) Zalakomár község Önkormányzatának közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és intézkedési tervére előterjesztés

5.) Zalakomár község Polgármesteri Hivatalánál pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló rendelettervezet megtárgyalása

6.) Javaslat a helyi állattartási rendelet felülvizsgálatára

7.) Javaslat önkormányzati bérlakások pályázati kiírására

8.) Zalakomár község települési esélyegyenlőségi tervének elkészítésére javaslat

9.) Lakner Lajos iskolaigazgató felmentési ügye (zárt ülés)

10.) Egyéb aktuális ügyek

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Szavalóverseny

Címkék: 

Berekfürdő Község Önkormányzata, Csikos Sándor kunkapitny és a Bereki Irodalmi Társaság a hagyományokhoz híven az idei évben is meghirdeti a Nagykun Vers-és Prózamondó Versenyt, melyet idén Nagy Gáspár költő emlékéra, emberi, művészi nagysága előtt tisztelegve rendez meg.

A verseny időpontja: 2010. április 24. szombat, 9 órától

A verseny helyszíne: Bod László Művelődési Ház

A verseny célja, hogy minél szélesebb körben megismertessék Nagykunság irodalmát. A versenyzőknek a kiírók által megadott listáról egy kötelező művet kell elmondani a Nagykunsághoz kötődő irodalmi alkotásokból, és egy szabadon választottat a magyar irodalomból. Az előadás időtartama nem haladhatja meg a 10 percet...

Kötelezően választható:

Nagy Gáspár versei és novellái vagy a Nagykunsághoz kötődő irodalmi alkotások, például: Berecz András, Csokonai Vitéz Mihály, Csukás István, Gombos Imre, Győrffy István, Kiss Tamás, Körmendi Lajos, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Szűcs Sándor művei.

A verseny az alábbi kategóriákban kerül megrendezésre:

I. kategória: Általános iskolai alsó tagozatos tanulók részére

II. kategória: Általános iskolai felső tagozatos tanulók részére

III. kategória: Középiskolai tanulók részére

IV. kategória: Felnőttek részére

Jelentkezési határidő: 2010. április 12. hétfő

A találkozó fellépőinak előadásait szakmai zsűri kíséri figyelemmel. A találkozó résztvevői emléklapot vehetnek át. A szakmai tanácsadók nyilvános szóbeli kiegészítésekkel segítik a találkozó résztvevőinek további előadói, művészeti tevékenységét, fejlődését. A kimagasló teljesítményt nyújtó előadók jutalomban részesülnek.

A verseny programja:

8:30 Regisztráció

Helyszín: Bod László Művelődési Ház

Berekfürdő, Fürdő út 2.

9:00Elődöntők

13:00 Nagy Gáspár emlékkő avatása - Györfi Lajos, Magyar Örökség Díjas szobrászművész alkotása

Helyszín: Berekfürdő, Termál- és Strandfürdő

14:00 Döntő

A verseny díszvendégei:

Jókai Anna, Kossuth díjas író- és költőnő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja

Dr. Görömbei András, az MTA tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, a Nagy Gáspár Alapítvány elnöke

Kalász Márton, költő, a Magyar Írószövetség korábbi elnöke

Jelentkezési lapokat a Művelődési Házban lehet kérni!

Általános Mezőgazdasági Összeírás

Címkék: 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. június 1. és június 21. között az ország valamennyi településén általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre.

A 2010. júniusában folyó felvétel a magyar agrárstatisztika történetének hetedik teljes körű összeírása. Hasonló összeírások Magyarországon 1895-ben, 1935-ben, 1972-ben, 1981-ben, 1991-ben és 2000-ben voltak. Az adatfelvétel szükségességét az támasztja alá, hogy a legutóbbi teljes körű összeírás óta folytatódott a magyar mezőgazdaság 1990-es években megindult átalakulása, de emellett újabb kihívás elé állította az agráriumot az is, hogy 2004-ben Magyarország az Európai Unió tagja lett. Az összeírás feladata, hogy átfogó képet adjon a döntéshozóknak és a gazdálkodóknak egyaránt az átalakulás folyamatáról, a mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és az ágazat szereplőinek helyzetéről.

Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes feltérképezése mellett a mezőgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, valamint a mezőgazdasági termelési módszerek – talajművelési, öntözési, trágyázási stb. eljárások – számbavételére is. Újdonság, hogy a gazdaságokat nem a gazdálkodó székhelyével (lakhelyével), hanem a legfontosabbnak ítélt mezőgazdasági tevékenység (pl.: valamely növénytermesztési ágazat, állattartó telep, stb.) földrajzi helyével azonosítjuk. A földrajzi hely meghatározásához a helyrajzi számot, vagy a területalapú támogatások esetében meghatározott MEPAR-azonosítót használjuk fel. A kérdések megfogalmazásakor nagy gondot fordítottunk arra, hogy azok világosak, mindenki számára egyértelműen és könnyen megválaszolhatóak legyenek.

A termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített összeírók keresik fel és személyes beszélgetés során töltik ki a kérdőíveket, míg a gazdálkodó szervezetek maguk töltik ki, s postán küldik vissza a KSH-nak. Mivel az összeírást törvény írja elő, a kérdésekre a válaszadás kötelező! Az adatgyűjtést elrendelő uniós és hazai jogszabályok értelmében Magyarországon adatot kell szolgáltatni az olyan mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak és társas vállalkozásoknak (természetes és jogi személyeknek), akik az összeírás eszmei időpontjában (2010. június 1-jén):

* mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőterületet használnak, vagy
* mezőgazdasági haszonállatot tartanak, vagy
* intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést folytatnak, vagy
* mezőgazdasági szolgáltatást végeznek.

A KSH érintett munkatársain kívül mintegy 13 ezer összeíró, továbbá 3 ezer felülvizsgáló és területfelelős vesz részt az összeírás végrehajtásában. A résztvevők személyre szóló igazolványt kapnak. Szükség esetén az igazolvány sorszáma alapján, a KSH területileg illetékes szervezeti egységeinél ellenőrizhetik annak jogszerű használatát. Az összeírásban részt vevőknek, amennyiben az adatszolgáltató kéri, személyazonosító okmánnyal is igazolnia kell magát. Az összeírás időszakában a KSH munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefon-számon érhetők el, s készségesen válaszolnak az összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

A KSH kéri a települések jegyzőit, hogy szükség esetén – például az összeírásban résztvevők toborzásakor településükre vonatkozó helyi információ szolgáltatásával, az összeírók képzéséhez szükséges helyiség biztosításával, stb. – segítsék a statisztikusokat az országosan is kiemelt fontosságú feladat eredményes végrehajtásában.

Központi Statisztikai Hivatal

Képviselő-testületi ülés 2010. március 23.

Címkék: 

képviselő ülésZalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros ülése 2010. március 23-án, kedden 17 órakor.
Ülés helye: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala, Tavasz u. 13.

Napirend:

1.) Beszámoló Zalakomár község közrendjéről, közbiztonsági helyzetéről

2.) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

3.) A Zalakomári Kulturális Központ és Könyvtár megszüntető okiratának megtárgyalása

4.) A Zalakomári Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratainak módosítására javaslat

5.) A állattartás helyi szabályainak felülvizsgálatára javaslat

6.) Egyéb ügyek

A Képviselő-testületi ülés élőben közvetítve lesz a képújság csatornáján, valamint itt az interneten.

Zalakomári Római Katolikus Egyház felhívása

Címkék: 

A Zalakomári Római Katolikus Egyház Képviselő-testülete értesíti a község lakóit, hogy a templom orgonájának a felújítására a gyűjtést megkezdte, és a számlát a helyi takarékszövetkezet fiókjában megnyitotta.

Kérünk mindenkit, hogy lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a rekonstrukcióhoz. Adományaikat a takarékszövetkezet fiókjában lehet befizetni, és kérjük jelezzék, hogy az orgona felújítására szánják.

Reméljük, hogy a gyűjtés eredményes lesz, és az érdemi munkát mihamarabb el lehet kezdeni.

Áldozatukat, segítőkészségüket megköszöni az Egyházközség Képviselő-testülete!

Borverseny - 2010

Címkék: 

2010. március 20-án délután 16 órakor a Művelődési Házban kerül megrendezésre az idei borverseny.

A versenyen részt vehet, minden olyan zalakomári lakos, aki igazoltan rendelkezik szőlőterülettel.

Nevezni 2009-as évjáratú fehér és vörös borokkal lehet.

Nevezési díj 2 bormintáig 500 ft, minden további borminta plusz 200 ft.

A mintákat 2010. március 20-án 14 és 15 óra között a rendezvény helyszínén lehet leadni.

További információ: Marton László
Telefon: (30) 682-1725

Választási hirdetmény

Címkék: 

A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a 2010. április 11., illetve 25. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásához elkészült a névjegyzék.
A névjegyzék 2010. február 10.-től 2010. február 17.-én 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 10 sz. irodájában, ügyfélfogadási idő alatt.
A névjegyzékből való kihagyás, törlés, vagy a névjegyzékbe történő felvétel miatt – a közszemlére tétel időtartama alatt – a jegyzőnél nyújtható be kifogás.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár személyesen, vagy maghatalmazott útján kérheti a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől 2010. március 19-én 16 óráig.
A lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz igazolást - a választás mindkét fordulójára egyaránt - személyesen, vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2010. április 6.-án megérkezzen a Helyi Választási Irodához. Igazolást – a választás első és második fordulójára is - legkésőbb 2010. április 9.-én 16 óráig lehet kiadni.
Amennyiben a választópolgár mégsem kíván a lakóhelyétől eltérő településen szavazni, 2010. április 8.-án 16 óráig egy alkalommal kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől a névjegyzékbe való visszavételét. A Helyi Választási Iroda vezetője - a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg – visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.
A módosított névjegyzék 2010. április 9.-én 16 óráig és április 23-án 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal 10 sz. irodájában.
Az igazolással, valamint a településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazókör a 2. sz. szavazókör, címe: Zalakomár, Tavasz u. 13. (Polgármesteri Hivatal)
A mozgásukban gátolt választópolgárok kizárólag írásban kérhetik a mozgóurnával történő szavazást. Az írásbeli kérelmet a szavazás napja előtt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, a szavazás napján az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni!

Helyi Választási Iroda tagjai:

Dr. Weller-Jakus Tamás HVI vezető (jog, igazgatás)
Vaskáné Holló Adrienn HVI tag (VISZ)
Maricsné Zámbó Margit HVI tag (pénzügy)
Csöndör Lászlóné HVI tag (VISZ)
Csárdi Tamás HVI tag (informatika)

--
Helyi Választási Iroda
Zalakomár

Oldalak

Feliratkozás RSS - Felhívás csatornájára