Képviselő testületi - 2015. május 26.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. május 26-án (kedd) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1./ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2014. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor vezető családgondozó

2./ Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

4.) Beszámoló a Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Zalakomári Általános Iskola intézményvezető-helyettesi álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi - 2015. április 27. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. április 27-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: dr. Molnár József r. alezredes kapitányságvezető, Tóth Árpád r. alezredes őrsparancsnok

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Csárdi Áron mezőőrök

3.) Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről
Előadó: Nagyné Bertalan Ágnes közterület-felügyelő

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi zárszámadásának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

6.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 9/2006. (V. 31.) számú rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) A környezetvédelemi helyi szabályairól szóló 6/2004. (III 31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Mezőőri álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülésen)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) A közterület-felügyelet működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló 3/2011. (III.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11.) A Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló 8/2012. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

13.) Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

14.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata által nyújtott, egyéb közösségi szolgáltatások ellátásához kapcsolódó szakmai program elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

15.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Gazdasági program elfogadása

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a 2015. március 23-án tartott ülésén elfogadta a település 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági programját, amelyben hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzíti. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy jelenleg az önkormányzatnak minimális szinten vannak csak likviditási gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházására csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, valamint részben a pályázati önerők biztosítására elegendők.
Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre az ipar, az idegenforgalom, az infrastruktúra, a környezet, szociális és egészségügyi ellátás, a közbiztonság és civil szervezetek a művelődés és ifjúsági feladatok fejlesztését tűzte ki célul. Fontos még a munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A közfoglalkoztatási programok előnyt biztosítanak az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel tud elláttatni közcélú feladatokat.

A településfejlesztési célok közé tartozik:
- a belterületi járdák felújítása,
- fásítás folytatása az eddig kimaradt utcákban illetve a komárvárosi temetőben,
- játszótér kialakítása a kiskomáromi településrészen,
- rendszeres sportolási lehetőség biztosítása a lakosság számára,
- utcanév táblák kihelyezése és az üdvözlő táblák felújítása,
- önkormányzati intézmények nyílászáróinak cseréje, az épületek szigetelése, megújuló energiával való ellátása,
- helytörténeti kiállítás megvalósítása a kiskomáromi, komárvárosi hagyományokra építve

További cél a közvilágítás és a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése.

A gazdasági program teljes szövege megtekinthető: ITT

Képviselő-testületi - 2015. március 23. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. március 23-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, háziorvosok, fogorvos, védőnők

2.) 2015-2019.évekre szóló gazdasági program megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Helyi értéktár bizottság létrehozása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Zalakomári Művelődési Ház Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

5.) Zalakomári Egyházközség ingatlan felajánlási kérelme
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) A Tavasz utcai volt tüzép telep megvásárlásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Folyószámlahitel felvételéről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi - 2015. február 23. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. február 23-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) Zalakomár Község Önkormányzat képviselő - testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2015. január 26. 17 óra

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2015. január 26-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezetének előzetes véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2.) Zalakomár község Önkormányzata képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) A polgármestert megillető 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Az Egyetértés Sportegyesület 2015. évi támogatási kérelme és a 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Tóth-Pajor Mátyás elnök

5.) Zalakomári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Mezőőri álláspályázatok elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés - 2014. december 15.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2014. december 15-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

2./Az önkormányzat és szervei 2015. évi munkaterve
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Beszámoló a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4./ Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5./ Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás - 2014.november 24.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülése 2014. november 24-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1. Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3. A mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4. A lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6. Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

7. Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

8. Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi ülés 2014. november 3.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 2014. november 3-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:

1) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2015-ben megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

4) Együttműködési megállapodás megkötése a nemzetiségi önkormányzattal
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5) Kulcsosház téli bezárásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6) Számítógép használatának felajánlása a körzeti megbízottak részére
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi alakuló ülése 2014.október 20.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2014. október 20-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend

Nyílt ülés:
1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
2. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Nyírő Sándorné HVB elnök
3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
5. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére felkérés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
6. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása
7. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
8. A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
9. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
10. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester
11. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző
13. Döntés a volt polgármester részére javadalmazás megállapításáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Ebzárlat és legeltetési tilalom 2014

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2014. október 9-től október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el a Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatalának Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala.

Tilos az ebeket szabadon engedni, a szarvasmarhát, lovat, juhot, kecskét legelőre hajtani. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés!

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára