Képviselő testületi ülés - 2018. május 28.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. május 28-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor családsegítő munkatárs

2.) Beszámoló a 2017. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Javaslat a helyi közművelődésről szóló 12/2007. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyása és a településkép védelméről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2018. április 25.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. április 25-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: dr. Molnár József r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Nagyné Bertalan Ágnes mezőőrök

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2017. évi zárszámadása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat), a pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2017. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

7.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2017. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11.) A HAJDU-SANITAS Egészségügyi Bt.-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

12.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

13.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

14.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2018. március 26.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2018. március 26-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról polgármesteri beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, háziorvosok, fogorvos, védőnők

3.) Az Egyetértés Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

4.) Zalakomári Általános Iskola megnevezésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) Nagykanizsai Tankerületi Központtal vagyonkezelési szerződés és költségmegosztási megállapodás megkötése tárgyában hozott képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Vis maior pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Településképi Arculati Kézikönyv véleményezése

Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészíttette Zalakomár Nagyközség teljes közigazgatási területére a településképi arculati kézikönyvének egyeztetési tervdokumentációját.

Az egyeztetési tervdokumentációt Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2/2017 (III.27.) sz. Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik.

Az Arculati Kézikönyv (TAK) elsősorban a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be Zalakomár építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, épített és természeti értékeket, valamint a közös lakókörnyezet minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. Egyszerűsítve gyűjti össze azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával nyújt segítséget az ide költözők, az építtetők és építészek számára, annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki környezetünkben.

A TAK készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, az itt élők lakókörnyezetét.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Zalakomár területen élő lakosság, az érintett ingatlanok tulajdonosai; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek és Zalakomár közigazgatási területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetés Szabályának megfelelően a Partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát – PARTNERSÉGI – TAK -, és megadnia a Partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A Partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A Partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2017. december 8-tól - 2017.december 20-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint:
elektronikus úton: polgarmester@zalakomar.hu
postai úton: Polgármesteri Hivatal 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13., vagy
személyesen: leadni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalban (KÖH) lévő Hirdetőtáblán, illetve
digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.zalakomar.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek véleményét!

Zalakomár, 2017. december 8.
Csárdi Tamás polgármester

Képviselő testületi - 2017. december 11.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. december 11-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Seláf Lajos adóügyi ügyintéző

2./Az önkormányzat és szervei 2018. évi munkaterve
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3./ Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő hozzájárulás mértékéről döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4./ Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2017. november 27.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. november 27-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Településképi Arculati Kézikönyv bemutatása és jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi munkájáról beszámoló
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

5.) Egyebek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2017. október 30.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. október 30-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.)A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról rendeletalkotás
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5.) A közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről rendelet alkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2018-ban megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Lendvay Lászlóné igazgató, Csárdi Tamás polgármester

7.)Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Felsőoktatási ösztöndíj

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 17. § (6) bekezdésének megfelelően ismét meghirdeti főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíj pályázatát.

A jogosultsági feltételek a korábbi fordulóéval megegyeznek.

A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót az első alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszűnésének - a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján - becsült időpontja” rovatban feltűntetett időpontig, de legkésőbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset, stb.) miatti halasztás időszakai.

A pályázók köre:
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első diplomájukat szerző hallgatók, akik saját maguk és családjuk életvitelszerűen Zalakomár településen élnek és itt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

Az ösztöndíj mértéke és folyósítása:
A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 8.000 Ft.
Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, abban az esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi összege.
A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, a I. félév szeptember 1-január 31. közötti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylésének menete:
A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók a pályázat kiírását követően, a I. félév vonatkozásában október 15-ig nyújthatják be kérelmüket.
A kérelemhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást. Az aktív félévet minden esetben a félévente csatolandó hallgatói jogviszony igazolással igazolja a felsőfokú ösztöndíjat kérelmező hallgató. Ezekben az esetekben a felsőoktatási ösztöndíj a hallgatói jogviszony létrejöttével már igényelhető.

A beérkezett kérelmeket I. félév vonatkozásában november 15. napjáig bírálja a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben.
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról.

További információ:
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu

Képviselő testületi - 2017. július 5.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. július 5-én (szerda) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Egyetértés Sport Egyesület 2017. első félévi beszámolójának és a 2017. második félévi támogatásának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

3.) Közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.)Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2017. május 29.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. május 29-én (hétfő) 16:30 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat), a pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.)Óvodavezetői pályázat véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor családsegítő munkatárs

4.) Beszámoló a 2016. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

6.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) „Zalakomár Díszpolgára” cím, valamint „Zalakomárért” kitüntető díj adományozásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11.)Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1.) Zalakomár Hunyadi u. 7/2. szám alatti önkormányzati bérlakás pályázati kiírására beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2017. április 24.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. április 24-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: dr. Molnár József r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Nagyné Bertalan Ágnes mezőőrök

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi zárszámadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező és GAL-IV megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű–rendszerek ellátásáért felelős képviselőjének kijelölése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2016. november 28.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. november 28-án (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Zalakomári Művelődési Ház 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. ((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
3. Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. §. (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) indította el a pályázatok kezelését. Így az önkormányzatok számára jelentősen csökken az Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költsége, nő a működési hatékonyság.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat, azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva, így téves adatszolgáltatás is kevésbé fordulhat elő.
A pályázatok benyújtása után a pályázóknak lehetősége nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat.
A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Támogatáskezelő bankszámlájára a támogatott hallgatók 5 havi támogatási összegét.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi részt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgató számára, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére - támogatást kap.
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
A pályázat „A” és „B” típusú pályázati lehetőségekből tevődik össze.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási szabályait az Általános Szerződési Feltételek, valamint Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának „A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL” szóló SZABÁLYZATA tartalmazza.

Ösztöndíjban kizárólag az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részesülhetnek, akik
a./ felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben. („A” típusú pályázat)
b./ A 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2017/2018. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. („B” típusú pályázat)
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézménybe 2017. évben felvételt nyernek és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
„B” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

Közös szabály, hogy az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, ha a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az elnyert támogatás a következő tanulmányi félévtől visszavonható, ha a támogatott a településről elköltözik, vagy az évenkénti felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy az ösztöndíjas rászorultsága már nem áll fenn.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik, a SZABÁLYZAT”-ban szereplő bírálati szempontok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 8.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára