Képviselő testületi - 2017. április 24.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2017. április 24-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: dr. Molnár József r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Nagyné Bertalan Ágnes mezőőrök

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi zárszámadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) ZKOM-SZV megnevezésű és 21-10348-1-004-00-04 hivatali azonosítóval rendelkező és GAL-IV megnevezésű és 11-10348-1-004-00-06 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű–rendszerek ellátásáért felelős képviselőjének kijelölése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2016. november 28.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. november 28-án (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Zalakomári Művelődési Ház 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház intézmény költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pü-i ügyintéző

3.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. ((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
3. Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. §. (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) indította el a pályázatok kezelését. Így az önkormányzatok számára jelentősen csökken az Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költsége, nő a működési hatékonyság.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat, azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva, így téves adatszolgáltatás is kevésbé fordulhat elő.
A pályázatok benyújtása után a pályázóknak lehetősége nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat.
A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Támogatáskezelő bankszámlájára a támogatott hallgatók 5 havi támogatási összegét.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi részt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgató számára, amelytől a hallgató - az állami költségvetés terhére - támogatást kap.
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
A pályázat „A” és „B” típusú pályázati lehetőségekből tevődik össze.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási szabályait az Általános Szerződési Feltételek, valamint Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának „A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁRÓL” szóló SZABÁLYZATA tartalmazza.

Ösztöndíjban kizárólag az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részesülhetnek, akik
a./ felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben. („A” típusú pályázat)
b./ A 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2017/2018. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. („B” típusú pályázat)
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézménybe 2017. évben felvételt nyernek és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- - kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

„A” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
„B” típusú pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

Közös szabály, hogy az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, ha a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az elnyert támogatás a következő tanulmányi félévtől visszavonható, ha a támogatott a településről elköltözik, vagy az évenkénti felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy az ösztöndíjas rászorultsága már nem áll fenn.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik, a SZABÁLYZAT”-ban szereplő bírálati szempontok alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 8.

Képviselő testületi - 2016. szeptember 26.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. szeptember 26-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához csatlakozás

Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtásáról döntés

Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Egyéb aktuális ügyek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/4. szám alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása

Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A Zalakomári Helyi Választási Iroda (HVI)

Cím: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 
Tel: 93/386-042 (zárójelben a mellék) 
Fax.: 93/386-042

HVI Vezetője: Papné Szabó Mónika jegyző (17 mellék) 

HVI Vezető-helyettese: Csöndör Lászlóné ig. ügyintéző (12 mellék) 
Legfőbb feladataik a választással kapcsolatosan: 
- a Helyi Választási Bizottság és a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) megválasztásának előkészítése 

- SZSZB-k felkészítésének, eskütételének megszervezése 
- választási szállítódobozok összekészítése 
- szavazóköri ellátmányok biztosítása

- technikai előkészületek, szavazóhelyiségek kialakítása, szavazófülkék ellenőrzése

- a választási előkészületek helyi informatikai hátterének biztosítása
- a honlapon az információk előkészítése
- névjegyzék elkészítése, továbbvezetése, zárása, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek kezelése 

- átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmek kezelése 
- külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek kezelése 
- mozgóurnás kérelmek kezelése
- rögzítés a választási rendszerben

- HVB, SZSZB-k megbízott tagjai bejelentésének fogadása

2. Horváth Zoltán (20 mellék) 

Legfőbb feladatai a választással kapcsolatosan: 

- a választás technikai hátterének biztosítása 
- technikai előkészületek
- szavazóhelyiségek kialakítása
- hirdetmények elhelyezése
- szállítás

- tárgyi eszközök beszerzése 
 

 

3. Kodela Károlyné (25 mellék) 

Legfőbb feladatai a választással kapcsolatosan: 

- választással kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesítése (SZSZB-k tiszteletdíjának számfejtése, utalása, szükséges dokumentumok átadása, HVI tagjainak megbízása, megbízási díjának számejtése, utalása, szükséges dokumentumok átadása, választással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése)

Jegyzőkönyvvezetők:

  1. Szilágyi Viktória
  2. Simon Veronika
  3. Miháczi-Pálfi Lászlóné
  4. Kovács Mária
  5. Hajdu Tünde
  6. Bróz Krisztina

Szent Johanna Gimi Országos Levelezős Verseny

„Egy gimi, ahova mindenki szívesen járna”

A Zalakomári Művelődési Ház levelezős versenyt hirdet a 2016/2017-es tanévre, melynek témája a Szent Johanna Gimi könyvsorozat.

A verseny célja:

A Zalakomári Művelődési Ház évek óta fontos küldetésének tartja az olvasás népszerűsítését. Ennek érdekében különböző versenyeket hirdetünk helyi, megyei, és országos szinten egyaránt. Ennek tükrében az idei tanévre meghirdetett SZJG játék elsődleges célja az olvasás megszerettetése a illetve az olvasóvá nevelés.

A verseny menete:

A verseny felsős és középiskolás tanulók számára kerül meghirdetésre. A játékra 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik az 1. feladatlap és az ahhoz tartozó projektmunka kitöltésével, elkészítésével, és azoknak postai úton való visszaküldésével neveznek. Nevezési díj nincs. A megmérettetés – a kötetek alapján – 9 fordulóból áll, melynek alapján az 5 legjobb csapat meghívást kap a Zalakomári Művelődési Házba, egy interaktív döntőre. Minden feladatlap beérkezése, javítása, pontozása után e-mailben kapja a csapat a következőt, az előzőleg elért pontszámaikkal együtt.

Az első feladatlap letölthető

A feladatlapok beérkezési határideje:

1.            Kezdet: 2016. október 10.

2.            Együtt: 2016. október 31.

3.            Egyedül: 2016. november 21.

4.            Barátok: 2016. december 12.

5.            Remény: 2017. január 2.

6.            Ketten: 2016. január 23.

7.            Útvesztő: 2017. február 13.

8.            Örökké I.: 2017. március 6.

9.            Örökké II.: 2017. március 27.

 

Döntő: 2017. április 21.

(A döntőre és a nyeremény kirándulásra való eljutásról és az útiköltségről a versenyző csapatoknak szükséges gondoskodni)

Nyeremények:

Az első helyezett meghívást kap Zalakomárba az osztályával együtt, ahol kétnapos kiránduláson vehetnek részt. A programok között többek között zalakarosi strandolás, túrázás a Zalai-dombságon, kézműves foglalkozás is szerepel.

A második és harmadik helyezett Szent Johanna Gimis ajándékokat kap.

Információ, segítségkérés:

Zalakomári Művelődési Ház

8751, Zalakomár Petőfi utca 9.

kulturhaz@zalakomar.hu

https://www.facebook.com/kulturhaz/

(93) 386 314

Képviselő testületi - 2016. szeptember 5.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. szeptember 5-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Zalakomári Művelődési Ház 2016. évi I. félévi gazdálkodása külön határozat) Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

3.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotására javaslat Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

5.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Egyéb aktuális ügyek Zárt ülés: 1.) Zalakomár, Tavasz u. 41. szám (emelet) alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Zöldségárusítás az Önkormányzat udvarán

Újra kezdetét vette a mezőgazdasági közmunkaprogram során megtermelt zöldségek árusítása!

Jelenleg a következő terményeket árusítjuk:

paradicsom – 150 Ft/kg

paprika – 150 Ft/kg

káposzta – 100 Ft/kg

Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig délelőtt: 10:00-12:00

                                                  délután: 14:30-15:30

                    Pénteken délelőtt: 10:00-12:00

Minden kedves vásárlót szeretettel várunk az Önkormányzat udvarán!

Képviselő testületi - 2016. június 27.

képviselő ülésZalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2016. június 27-én (hétfő) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend
Nyílt ülés:
1.) Egyetértés Sport Egyesület 2016. első félévi beszámolójának és a 2016. második félévi támogatásának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné intézményvezető

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása (Műv. ház költségvetésének módosítása külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomári Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Szociális Alapellátó Szolgálat jövőjének megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb szolgáltatások és bérleti díjak összegének meghatározásáról szóló 116/2014. (XI. 24. ) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10.) A HAJDU-SANITAS Egészségügyi Bt.-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11.) Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:
1.) „Zalakomár Díszpolgára” cím, valamint „Zalakomárért” kitüntető díj adományozásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/1. és Hunyadi u. 7/5. szám alatti szociális bérlakások pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

3.) Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 21. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Megújult weboldalunk!

Kedves Olvasó! Köszönjük a türelmet, weboldalunk karbantartása miatt. Célunk, hogy a jövőben minden fontos információt időben közölhessünk Önökkel. A weboldal mellett a facebookon és a Komári Hírmondóban is meg fognak jelenni egységesen az információk.

Az új oldallal együtt elkészültünk, a képviselő-testületi ülések dokumentumainak feltöltésével is. Megtekinthetőek az ülések napirendjei előterjesztései és jegyzőkönyvei is, egészen 2010. évig visszamenőleg. bővebben itt..

Rendeztük a Komári Hírmondó online megtekinthető számait is, így azok szintén olvashatóak több évre visszamenőleg. Részletek itt..

SAJTÓKÖZLEMÉNY „ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI MEGÚJÍTÁSA ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉGBEN” PROJEKTRŐL.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, az „Önkormányzatok és intézményeik energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználással kombinálva a konvergencia régiókban” témájú pályázat keretei között. A pályázat azonosító száma: KEOP-4.10.0./F/14-2014-0149.

A fejlesztés során a következő épületek energetikai fejlesztései történtek meg: Zalakomári Művelődési Ház (8751, ZALAKOMÁR, PETŐFI U. 9.), a Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda (8752 ZALAKOMÁR, TAVASZ U. 17. B ÉP.). Mindkét épület esetében homlokzati, padló, és födém hőszigetelés törtét. Az óvodánál ezek mellett napkollektor is beépítésre került.
A művelődési háznál 9 db külső nyílászárót került kicserélésre és megújult a fűtési rendszer, valamint beépítésre került 16 Db/klts egységnyi napelem.

A beruházás 2015.08.14-én műszaki átadás-átvétel keretében lezárult. A két épületen végrehajtott beavatkozások eredményeként évi 3 millió Ft éves energia megtakarítást lesz elérhető, a káros anyag kibocsátás várhatóan 47,1 tonnával csökken.

A fejlesztést az Európai Unió és Magyarország 100 %-os mértékben, 47 189 203 Ft-tal támogatta.
A projektről bővebb információt a www.zalakomar.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Csárdi Tamás, polgármester.
Elérhetőség: 0036/93/386-017, polgarmester@zalakomar.hu

Dr.Mihalics Tibor felhívása

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT BETEGEINKET,HOGY 2015.08.07- 08.08.-án
(Péntek,Szombat) szabadságon leszek
2015.08.06- án Csütörtökön rendelés
8-11 óra közt lesz
Kérjük, hogy ezen a napon csak akut esetben vegyék igénybe a rendelési időt.

Helyettesit: Dr.Pintér Anna
Kiskomaromi háziorvos
Rendelés Kiskomáromban: Pénteki napon 8-11-ig
ELÉRHETŐ: 8-16 ÓRA KÖZT A 06 30/969 3085-ös telefonszámon
Köszönettel: Dr.Mihalics Tibor Háziorvos

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára