Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése meghívó - 2019. október 30. (szerda) 8.30 óra

képviselő ülés

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése 2019. október 30. (szerda) 8.30 órakor kerül megtartásra a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal (Zalakomár, Tavasz u. 13.) tárgyalótermében.

I. A választási bizottságság tájékoztatója a választás eredményéről
II. Korelnök személyének meghatározása
III. Határozatképesség megállapítása
IV. Eskü letétele

Napirendi pontok:

1. Az elnök megválasztása
2. Elnökhelyettes megválasztása
3. SZMSZ megalkotása, elfogadása
4. Vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségről történő tájékoztatás
5. Bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba és fizetési számla nyitása

Képviselő-testületi ülés - 2019. október 30. 17:00 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. október 30-án (szerda) 17:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:

1.) Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Beszámoló Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Varga Zoltánné óvodavezető

4.) Zalakomári Művelődési Ház szervezésében 2020-ban megvalósuló községi rendezvények helyének és idejének meghatározása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné igazgató

5.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6.) Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata, az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről új rendelet megalkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Zalakomár, 72/5, 72/7, 1219/10, 1219/11, 1219/12 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele, illetve a 1219/8, 1219/13 és 1246/3 hrsz-ú ingatlanok állami tulajdonba adása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8.) Zalakomár I. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

9.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő-testületi alakuló ülés - 2019.10.28 13 óra

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése 2019. október 28-án (hétfőn) 13:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

Nyílt ülés:
1. Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Molnárné Pozsgai Sarolta HVB elnök

3. A napirendi pontok ismertetése, azok elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

5. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére felkérés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

6. Alpolgármester választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen), a titkos szavazás lebonyolításhoz szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

7. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

8. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

9. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

10. Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

11. Az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre felhívás
Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző

13. A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal jövőbeni működtetésének ügye
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Közlekedési éves tanulóbérlet támogatás

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott feltételrendszer alapján támogatja a vidéken tanuló diákok közlekedési éves tanulóbérletének megvásárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás). A kérelmeket 2019. augusztus 21. és 2019. szeptember 2. napja között lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által.

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2019- ben 71.250 Ft)

A kérelemhez csatolandó igazolások:
a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás
b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hó- napban folyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, határozat
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások eseté- ben a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat,
d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról
e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok várható végét
f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata.
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben.

Tájékoztató az ügyfélfogadás idejéről és letölthető kérelem dokumentum itt érhető el.

Képviselő testületi - 2019. június 24.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. április 30-én (kedden) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a Zalakomári Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Lendvay Lászlóné igazgató

2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2019. május 29.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. április 30-én (kedden) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2018. évi családsegítés és gyermekjóléti tevékenységéről
Előadó: Gerő Sándor családsegítő munkatárs

2.) Beszámoló a 2018. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2019. április 30.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. április 30-én (kedden) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Rendőrségi közbiztonsági beszámoló
Előadó: Berke László r. ezredes kapitányságvezető, körzeti megbízottak

2.) Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
Előadó: Takács László, Bognár János, Szépfalusi István, Molnárné Pozsgai Sarolta mezőőrök

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének záró módosítása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

4.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2018. évi zárszámadása (Zalakomári Művelődési Ház külön határozat), a pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi előadó

5.) A településkép védelméről szóló 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Beszámoló Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és szervei 2018. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

8.) A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Simon Veronika pénzügyi tanácsos

9.) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2018. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

11.) Javaslat a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda átszervezésére (csoportösszevonás)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

12.) Somssich Antal Általános Iskola intézményvezetői pályázat véleményezése
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

14.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2019. március 25.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. március 25-én (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, háziorvosok, védőnő

2.) Javaslat a Zalakomári Művelődési Ház 2019. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyására
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Lendvay Lászlóné igazgató

3.) Karbantartói álláspályázat elbírálása (szükség esetén zárt ülés)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

4.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Egyéb ügyek

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2019. február 13.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. február 13-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)A lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról polgármesteri beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (Műv. ház költségvetése külön határozat)
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.) Az Egyetértés Sportegyesület 2019. évi támogatási kérelme és a 2018. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Kutasi Tamás elnök

5.) A Zalakomárért Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatási kérelme és a 2018. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Marton László elnök

6.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

8.) 2019. évi közbeszerzési terv
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

9.) A polgármestert megillető 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

10.) Egyéb ügyek

Zárt ülés:

1.)Beszámoló a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (10) bekezdése alapján meghozott döntésekről
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2019. január 23.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülése 2019. január 23-án (hétfőn) 8:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.) Köztisztviselői bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Zárt ülés:

1.) Zalakomár Tavasz u. 41. (emelet) szám alatti önkormányzati bérlakás pályázati kiírására beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Képviselő testületi - 2018. november 26.

képviselő ülés

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött rendes ülése 2018. november 26-án (hétfőn) 16:00 órai kezdettel.

Ülés helye: Közös Hivatal tárgyalótermébe (Tavasz u. 13.)

Napirend:

1.)Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata, az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.)A mezei őrszolgálatról szóló 17/2008. (XI.19. ) önkormányzati rendelet módosítására javaslattétel
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

4.)A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

6.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

7.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/3. szám alatti szociális bérlakás pályázatának elbírálása
Előadó: Csárdi Tamás polgármester

2.) A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

3.) Szociális tűzifa támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Csárdi Tamás polgármester

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztések személyesen megtekinthetők ügyfélfogadási időben a Közös Hivatal 7. sz. irodájában, valamint letölthetők itt az interneten.

Oldalak

Feliratkozás Zalakomár Nagyközség Weboldala RSS csatornájára